pocket stones

 • Labradorite tumbled stone
  Labradorite tumbled stone
  Labradorite tumbled stone
  Labradorite tumbled stone
  Labradorite tumbled stone
  Labradorite tumbled stone
  Labradorite tumbled stone

  Labradorite tumbled stone

  Regular price $9.00
 • Black Tourmaline Palmstone
  Black Tourmaline Palmstone

  Black Tourmaline Palmstone

  Regular price $14.00+
  Sold Out
 • Black Amethyst Tumbled Stone
  Black Amethyst Tumbled Stone
  Black Amethyst Tumbled Stone
  Black Amethyst Tumbled Stone
  Black Amethyst Tumbled Stone
  Black Amethyst Tumbled Stone
  Black Amethyst Tumbled Stone

  Black Amethyst Tumbled Stone

  Regular price $9.00
 • Rainbow Moonstone tumbled stone
  Rainbow Moonstone tumbled stone
  Rainbow Moonstone tumbled stone
  Rainbow Moonstone tumbled stone
  Rainbow Moonstone tumbled stone

  Rainbow Moonstone tumbled stone

  Regular price $9.00
 • Carnelian Tumbled Stone
  Carnelian Tumbled Stone
  Carnelian Tumbled Stone
  Carnelian Tumbled Stone
  Carnelian Tumbled Stone
  Carnelian Tumbled Stone
  Carnelian Tumbled Stone

  Carnelian Tumbled Stone

  Regular price $9.00
 • Labradorite Palmstone
  Labradorite Palmstone
  Labradorite Palmstone
  Labradorite Palmstone
  Labradorite Palmstone
  Labradorite Palmstone
  Labradorite Palmstone
  Labradorite Palmstone

  Labradorite Palmstone

  Regular price $14.00+
  Sold Out
 • Gold Obsidian tumbled stone
  Gold Obsidian tumbled stone
  Gold Obsidian tumbled stone

  Gold Obsidian tumbled stone

  Regular price $9.00
 • Green Moonstone Palmstone
  Green Moonstone Palmstone
  Green Moonstone Palmstone
  Green Moonstone Palmstone
  Green Moonstone Palmstone
  Green Moonstone Palmstone
  Green Moonstone Palmstone

  Green Moonstone Palmstone

  Regular price $14.00+
  Sold Out
 • Rose Quartz Tumbled Stone
  Rose Quartz Tumbled Stone
  Rose Quartz Tumbled Stone
  Rose Quartz Tumbled Stone
  Rose Quartz Tumbled Stone

  Rose Quartz Tumbled Stone

  Regular price $9.00
 • Green moonstone tumbled stone
  Green moonstone tumbled stone
  Green moonstone tumbled stone
  Green moonstone tumbled stone
  Green moonstone tumbled stone

  Green moonstone tumbled stone

  Regular price $9.00
  Sold Out
 • Obsidian tumbled stone
  Obsidian tumbled stone
  Obsidian tumbled stone
  Obsidian tumbled stone
  Obsidian tumbled stone
  Obsidian tumbled stone

  Obsidian tumbled stone

  Regular price $9.00
 • Green Opal Palmstone
  Green Opal Palmstone
  Green Opal Palmstone
  Green Opal Palmstone
  Green Opal Palmstone

  Green Opal Palmstone

  Regular price $14.00+
 • Golden Healer Palmstone
  Golden Healer Palmstone
  Golden Healer Palmstone
  Golden Healer Palmstone
  Golden Healer Palmstone
  Golden Healer Palmstone

  Golden Healer Palmstone

  Regular price $14.00+
 • Carnelian Palmstone
  Carnelian Palmstone
  Carnelian Palmstone
  Carnelian Palmstone
  Carnelian Palmstone

  Carnelian Palmstone

  Regular price $14.00+
 • Apatite Palmstone
  Apatite Palmstone
  Apatite Palmstone
  Apatite Palmstone
  Apatite Palmstone
  Apatite Palmstone

  Apatite Palmstone

  Regular price $14.00+
 • Amazonite Palmstone
  Amazonite Palmstone
  Amazonite Palmstone
  Amazonite Palmstone
  Amazonite Palmstone
  Amazonite Palmstone
  Amazonite Palmstone

  Amazonite Palmstone

  Regular price $14.00+
 • Smoky Quartz Palmstone
  Smoky Quartz Palmstone
  Smoky Quartz Palmstone
  Smoky Quartz Palmstone
  Smoky Quartz Palmstone
  Smoky Quartz Palmstone

  Smoky Quartz Palmstone

  Regular price $14.00+
 • Andean Opal tumbled stone
  Andean Opal tumbled stone
  Andean Opal tumbled stone
  Andean Opal tumbled stone
  Andean Opal tumbled stone

  Andean Opal tumbled stone

  Regular price $9.00
 • Apatite Tumbled Stone
  Apatite Tumbled Stone
  Apatite Tumbled Stone
  Apatite Tumbled Stone
  Apatite Tumbled Stone
  Apatite Tumbled Stone

  Apatite Tumbled Stone

  Regular price $9.00
  Sold Out
 • Golden Healer Tumbled Stone
  Golden Healer Tumbled Stone
  Golden Healer Tumbled Stone
  Golden Healer Tumbled Stone
  Golden Healer Tumbled Stone
  Golden Healer Tumbled Stone
  Golden Healer Tumbled Stone

  Golden Healer Tumbled Stone

  Regular price $9.00
  Sold Out
 • Apricot Moonstone Palmstone
  Apricot Moonstone Palmstone
  Apricot Moonstone Palmstone
  Apricot Moonstone Palmstone
  Apricot Moonstone Palmstone

  Apricot Moonstone Palmstone

  Regular price $14.00+
 • Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)
  Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)
  Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)
  Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)
  Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)
  Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)
  Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)

  Citrine Tumbled Stone (Natural Citrine)

  Regular price $22.00+
  Sold Out
 • Green Opal Tumbled Stone
  Green Opal Tumbled Stone
  Green Opal Tumbled Stone
  Green Opal Tumbled Stone
  Green Opal Tumbled Stone

  Green Opal Tumbled Stone

  Regular price $9.00
 • Tourmaline Quartz Tumbled Stone
  Tourmaline Quartz Tumbled Stone
  Tourmaline Quartz Tumbled Stone
  Tourmaline Quartz Tumbled Stone

  Tourmaline Quartz Tumbled Stone

  Regular price $9.00
  Sold Out